Κυριακή, 22 Μαΐου 2016

“Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του Ανθρώπου. Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογονεί, φυτόν ουράνιον και Βλάστημα θείον ηκριβωμένον, λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην.”

 

Περί Μαθηματικών και τοπικών της Μεσσήνης: “Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του Ανθρώπου. Ε...: Ο Ιησούς και οι Έλληνες από ypopsiasmenos Εις τον Ευαγγελιστήν Ιωάννην κεφ. 12 § 20-23 διαβάζουμε: Ήσαν δε τινες Έλληνες εκ των...